18-Sep-2022 | SimCity Box Cricket Tournament

18-Sep-2022 | SimCity Box Cricket Tournament

Click to view Full Album

 

Box Cricket Tournament Sim City 13-16 vs 17-21

Date: 18-Sep-2022
Center: Simandhar City
Sub center: 13-16 & 17-21

Total YMHT Count: 70+
13-16: 27
17-21: 45

Total Co.& Helpers: 11
13-16: 5
- Akash
- Aniket
- Rushi
- Mohit
- Vraj

17-21: 6
- Jaysukh Bhai
- Darshan Bhai Patel
- Bhavesh Bhai Patel
- Ravindra Bhai
- Nishant
- Shyam